Regulamentul serviciilor pentru public

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

1Biblioteca asigură accesul gratuit al utilizatorilor la informaţie prin serviciile sale curente, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, pe baza permisului de intrare eliberat la înscriere.

2. Înscrierea (reînscrierea) se face anual, prin încheierea (prelungirea) contractului dintre bibliotecă şi utilizator, în baza liberei opţiuni a acestuia şi a datelor sale de legitimare (buletin sau carte de identitate).

3. Pentru copiii sub 14 ani, înscrierea se face pe baza actului de identitate al unui părinte sau tutore, care îşi asumă astfel responsabilitatea pentru întreg comportamentul minorului.

4. Permisul de intrare este netransmisibil.

5. Utilizatorul titular răspunde de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului de către altă persoană. Folosirea permisului unei alte persoane se sancţionează cu suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate pe o perioadă de 30 de zile.

6. În conformitate cu regimul publicaţiilor şi  din colecţiile bibliotecii (împrumut la domiciliu sau consultare pe loc), toate serviciile se asigură pe baza fişelor-formular completate şi semnate de utilizator, acestea servind apoi atât pentru evidenţa gestionară, cât şi pentru evaluarea activităţii de bibliotecă.

7. În momentul preluării publicaţiilor  utilizatorul trebuie să verifice starea lor fizică, pentru a semnala orice eventuală deteriorare sau neconcordanţă de evidenţă ce i-ar putea fi apoi imputată în mod eronat.

8. Împrumutul la domiciliu se efectuează numai din colecţiile de documente cu acest profil şi doar pentru persoanele care domiciliază în municipiul Roman.

9. Fiecare utilizator are dreptul să împrumute la domiciliu câte 1-3 publicaţii  pe un termen de maximum 14 zile, ce poate fi prelungit, în funcţie de priorităţile şi disponibilităţile existente la nivelul colecţiilor, numai o singură dată, cu acordul bibliotecarului, fie telefonic, fie prin prezentarea în secţie.

10. Potrivit gradului de circulaţie, importanţei şi specificului documentelor de bibliotecă solicitate, bibliotecarul are dreptul să limiteze atât numărul exemplarelor împrumutate simultan, cât şi perioada împrumutului.

11. Semnarea „fişei contract“ la înscriere de către utilizator şi înregistrarea împrumuturilor în prezenţa acestuia, constituie actul juridic prin care acesta confirmă efectuarea serviciului de împrumut, precum şi obligativitatea acceptării responsabilităţilor ce-i revin, conform prezentului regulament.

12. Scoaterea publicaţiilor din sala de lectură indiferent de durată, fără avizul bibliotecarului, se sancţionează cu suspendarea  permisului.

13. Deteriorarea publicaţiilor (subliniere, notare pe text, extragere de pagini) se sancţionează cu amendă sau cu suspendarea permisului ,după gravitate faptei.

14. Întârzierile repetate şi nejustificate de restituire a documentelor la termen pot atrage suspendarea permisului.

15. Pierderea permisului de intrare, nerespectarea termenului de împrumut şi alte eventuale pagube provocate patrimoniului bibliotecii din neglijenţă sau rea intenţie (inclusiv în cazul consultării pe loc) atrag după sine plata unor penalizări şi despăgubiri, astfel:

     a) eliberarea unui nou permis de intrare, în caz de pierdere  

                 – 1,00 lei;

     b) cheltuieli avizare telefonică ori poştală, la întârziere

                – 2,00  lei pentru prima avizare;

               – 3,00  lei pentru a doua avizare

     c) nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea medie a achiziţiei, a documentelor de bibliotecă din anul precedent (art.67. alin.1/Legea 334/2002)

   d) distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat (art.67. alin.2/Legea 334/2002)

16. În cazul schimbării datelor sale personale de identitate şi domiciliu sau al contractării unei boli contagioase,

ce este activă în perioada împrumutului la domiciliu ori frecventării bibliotecii, utilizatorul este obligat să înştiinţeze bibliotecarul.

17. Este strict interzis accesul  în instituţie al persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice.

18. Utilizatorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată care să permită activitatea de lectură şi studiu.

19. Nerespectarea acestor reguli, precum şi a celor privind liniştea, ordinea şi normele curente de igienă în instituţiile publice, poate atrage suspendarea temporară sau definitivă a permisului de intrare, implicit a dreptului de frecventare a bibliotecii.

20. Derogarea de la prevederile prezentului regulament va fi hotărâtă de către conducerea bibliotecii.

                                                                                                                                                                           Şef Serviciu